Premies

Hoeveel bedraagt de premie asbestverwijdering in 2024?

Sinds 1 januari 2021 biedt de Vlaamse overheid subsidies en maatregelen aan om particulieren, ondernemingen, lokale besturen en verschillende doelgroepen te helpen bij het correct en veilig verwijderen van het aanwezige asbest. Je woning of gebouw moet wel voor 2001 gebouwd zijn. 

De premie voor asbestverwijdering bedraagt 8 euro per vierkante meter. Opgelet

Je kunt de premie combineren met de premie voor dak- en zoldervloerisolatie: 4 euro per vierkante meter. In totaal ontvang je dan 12 euro per vierkante meter. Je kunt dus twee premies aanvragen wanneer je beslist je dak te isoleren en je asbestdak te verwijderen. 

Er bestaan echter nog andere premies voor asbestverwijdering. We bespreken hieronder verschillende opties die je kunnen helpen om de kosten voor het verwijderen van asbest te dekken. 

Optie 1: Mijn VerbouwPremie 

De Mijn VerbouwPremie is een eengemaakte premie die alle Fluvius energiepremies en de Overkoepelende Renovatiepremie bijeenbrengt. Een aparte premie om asbest te verwijderen is er niet. Je moet het combineren met het plaatsen van isolatie

De premie voor asbestverwijdering bedraagt 8 euro per vierkante meter. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het volledige premiebedrag wanneer je het combineert met andere renovatiewerken. De premie staat niet op zichzelf. 

De renovatiewerken waarmee je de premie kunt combineren zijn dakwerken, buitenmuren renoveren en vloerrenovatie. Deze werken moeten samengaan met het plaatsen van isolatie. Bij dakwerken kan je kiezen om het dak of de zoldervloer te isoleren. 

Je moet daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De woning moet in het Vlaamse gewest liggen en minimaal 15 jaar oud zijn. Je kunt de premie gebruiken voor de renovatie of realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Wanneer je een gebouw volledig sloopt of herbouwt, heb je geen recht op de Mijn VerbouwPremie. 
 • De totale prijs moet minimaal 1.000 euro zijn. Het maximale bedrag hangt af van het soort werken. 
 • De facturen mogen niet ouder dan 2 jaar en 3 maanden zijn wanneer je jouw premieaanvraag doet. Wanneer de isolatie pas na de asbestverwijdering geplaatst wordt, mogen de twee facturen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen. 
 • Alle werken (renovatie-, isolatie- en asbestwerken) moeten door een specialist uitgevoerd worden. 

Je kunt de Mijn VerbouwPremie makkelijk online aanvragen. 

Optie 2: Fluvius premie asbestverwijdering in combinatie met energierenovatie (zonnepanelen) 

Een tweede mogelijke premie is de eenmalige Fluvius premie asbestverwijdering in combinatie met een zonnedak. Fluvius geeft deze eenmalige premie asbestverwijdering en zonnepaneleninstallatie enkel aan eigenaars van gebouwen die asbesthoudend, niet-verwarmd en niet-residentieel zijn. 

Het premiebedrag bedraagt 12 euro per vierkante meter en is begrensd tot 50% van de totale investeringskosten met betrekking tot de asbestverwijdering en afvoer (exclusief btw).  

In sommige gevallen kan je de premie combineren met: 

 • De premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen van maximaal 750 euro. Die moet je wel apart bij Fluvius aanvragen.
 • De call groene stroom. Daarvoor moet je tijdens een callperiode eerst een goedgekeurd dossier ingediend hebben. Daarna mag je pas zonnepanelen aankopen. 

Volgende investeerders komen in aanmerking voor de premie

 • Investeerders in de asbestverwijdering en -afvoer van het dak van niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen 
 • Investeerders die meedoen aan het sectorprotocol van het departement landbouw binnen het asbestafbouwbeleid. De aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal moet er een deel van zijn. De aanmelding mag van 2021 dateren. 

Om de premie asbestverwijdering van Fluvius in combinatie met zonnepanelen te verkrijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen: 

Het asbest van je dak op een veilige en correcte manier verwijderen en tegelijk nieuwe zonnepanelen plaatsen. Het gaat over de dakbedekking of het onderdak van asbest (golfplaten, leien et cetera).

 • Deze nieuwe zonnepanelen moeten geplaatst worden op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel. Het dak moet in goede staat verkeren. 
 • Een offerte voor asbestverwijdering en asbestafvoer moet ondertekend zijn. 
 • Een voorschotfactuur van minstens 10% moet tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 betaald zijn. 
 • De zonnepanelen moeten ten laatste op 31 december 2025 geïnstalleerd zijn. Ook moeten ze tijdig bij Fluvius aangemeld zijn tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025. Ze mogen ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor asbestverwijdering aangegeven zijn.    
 • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van de totale oppervlakte van het gesaneerde dak bedekken. 

Je kunt deze tijdelijke premie ten laatste op 31 maart 2024 online aanvragen bij Fluvius. 

Optie 3: Mijn VerbouwLening

Al sinds september 2022 kan je beroep doen op de Mijn VerbouwLening. Dit is een renteloos renovatiekredietdat je kan aanvragen wanneer je de woningkwaliteit en energieprestatie van je woning wil verbeteren. Zo ben je in staat de kosten voor bijvoorbeeld asbestverwijdering te dekken.

De Mijn VerbouwLening kan je aanvragen voor alle categorieën van werken uit de Mijn VerbouwPremie: dakwerken, buitenmuren renoveren en vloerisolatie.

Elk soort werken heeft een eigen maximumbedrag dat je kan ontlenen. Bijvoorbeeld voor een dak- en buitenmuurrenovatie en een renovatie van vloeren en funderingen mag het ontleende bedrag niet hoger liggen dan het totaalbedrag van de factuur. 

De lening gaat uit van het Energiehuis. Je kunt minimaal 1.250 en maximaal 60.000 euro lenen. De afbetalingstermijn mag niet langer dan 25 jaar zijn. Zolang de wettelijke rente onder 3% blijft, is de lening renteloos. Zodra de wettelijke rente op jaarbasis hoger is dan 3%, stijgt de rente.

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De woning of het appartement moet minimaal 15 jaar oud zijn en in het Vlaamse Gewest liggen. 
 • Als je een lening voor asbestverwijdering wil aanvragen, moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als die van de VerbouwPremie. 
 • Meerdere doelgroepen kunnen de lening aanvragen. 
 • De woning of het appartement waarvoor je een aanvraag doet, moet gedomicilieerd zijn. 

Nog tot eind 2026 kan je de lening via het Energiehuis in jouw gemeente aanvragen. 

Optie 4: Gemeente / Lokale besturen

Naast de verschillende premies of leningen kan je als particulier ook lokale financiële ondersteuning voor asbestverwijdering krijgen. Deze initiatieven gaan uit van lokale besturen. Zij kiezen zelf of ze voordelige ondersteuning willen bieden aan particulieren die investeren in asbestverwijdering.

De lokale besturen of gemeenten worden op hun beurt geholpen door OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

De werken waarvoor je als particulier financiële ondersteuning kan krijgen, zijn de volgende: 

 • De ophaling van asbesthoudend afval in zakken of containers die daarvoor dienen. 
 • De vervanging van het asbesthoudend dak- of gevelbekleding en de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen
 • Doe-het-zelf pakketten voor wanneer je zelf asbest wil verwijderen. 

Hoe hoog de premie ligt, verschilt per gemeente. In Gent is het bijvoorbeeld mogelijk om een groepsaankoop aan te vragen voor het collectief verwijderen van niet-hechtgebonden leidingisolatie. Het lokale bestuur dekt dan 50% van de kosten als de werken door een erkende asbestspecialist gebeuren. 

Controleer zeker of je gemeente of stad deelneemt aan een asbestafbouwproject. 

Welke doelgroepen kunnen een premie voor asbestverwijdering in Vlaanderen aanvragen? 

Omdat het asbestveilig maken van gebouwen heel wat kosten met zich meebrengt, heeft de Vlaamse overheid besloten subsidies en maatregelen in te stellen. Verschillende doelgroepen komen hiervoor in aanmerking. We bespreken er hieronder vier: particulieren, tuin- en landbouwbedrijven, erkende jeugdverenigingen en scholen, bedrijven en zorginstellingen. 

1. Particulieren 

De premie asbestverwijdering voor particulieren bedraagt 8 euro per vierkante meter. Je vraagt ze aan bij netbeheerder Fluvius.  

Wie komt in aanmerking? 

Particulieren die in aanmerking komen, zijn: 

 • Particulieren die hun gevel isoleren (spouwmuur telt mee) in combinatie met het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • Particulieren die hun dak isoleren in combinatie met het verwijderen van de asbestleien en/of het asbesthoudend onderdak
 • Particulieren die een residentieel of niet-residentieel gebouw in hun bezit hebben. 

Deze premie kan je combineren met de subsidie voor dak- en zoldervloerisolatie die 4 euro per vierkante meter bedraagt. Voor het isoleren van je dak en het verwijderen van je asbestdak krijg je dus premies van 12 euro per vierkante meter. 

Voorwaarden 

Wanneer je geen isolatie wil plaatsen en dus enkel je asbesthoudende dak- of gevelbekleding wil verwijderen, kan je een financiële ondersteuning van de OVAM aanvragen. Je moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je moet de werken laten uitvoeren door een specialist. De professionele aannemer moet de code van goede praktijk van de OVAM verplicht volgen. 
 • Zowel het verwijderen van het asbestdak als de dakisolatie moet in 12 maanden gebeuren. 
 • De factuur moet de volgende gegevens bevatten: de datum van uitvoering, de totale oppervlakte, de totale kostprijs en het gewicht per type asbestmateriaal. 

Er is geen maximum inkomensgrens om aanspraak te kunnen maken op de premie voor asbestverwijdering.  

2. Tuin- en landbouwbedrijven 

Ook tuin- en landbouwbedrijven kunnen sinds eind september 2021 een premie voor asbestverwijdering aanvragen. 

Wie komt in aanmerking? 

Alle land- en tuinbouwers met een landbouwnummer kunnen asbesthoudend materiaal van hun daken verwijderen via het sectorprotocol voor land- en tuinbouwers

Aan de hand van het VLIF of Vlaams Investeringsfond kunnen ze een subsidie voor de renovatie van asbestdaken van stallen, hangars, magazijnen enzovoort aanvragen. Het VLIF werkt samen met de OVAM om land- en tuinbouwers te ondersteunen. 

De volgende zaken komen niet in aanmerking

 • Gevelelementen 
 • Draagbalken
 • Tussenschotten en muren 
 • Sandwichpanelen 
 • Gelijkaardige bouwelementen als bovenstaande 

Met het sectorprotocol willen sectororganisaties zoals Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat of ABS en het Vlaams Agrarisch Centrum of VAC de asbestdaken in de land- en tuinbouwbedrijven zo snel mogelijk verwijderen. 25% van alle asbestdaken in Vlaanderen behoort tot de land- en tuinbouwsector. 

Voorwaarden 

Tuin- en landbouwsectoren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om de premies of subsidies aan te vragen: 

 • Het verwijderen van het asbest en de nieuwe dakbedekking komen in aanmerking voor een subsidie. De afbraakwerken en afvoerkosten van het asbest niet. 
 • Het land- of tuinbouwbedrijf moet een landbouwnummer, ondernemingsnummer en exploitatienummerhebben. Bij de aanvraag moet duidelijk aangegeven worden welk perceel van het dak verwijderd wordt en waar de inzamelaar de container moet plaatsen. 
 • Het bewijs van wettelijke afvoering door een asbestspecialist is verplicht. 
 • Het VLIF betaalt maximaal 30% van de kosten terug. 

3. Erkende jeugdverenigingen

Ook in jeugdlokalen kan er asbest zitten. De asbestverwijdering voor jeugdverenigingen verloopt via lokale besturen die asbestafbouwprojecten organiseren. 

Wie komt in aanmerking? 

Alle lokaal erkende jeugdverenigingen kunnen aan het lokaal asbestproject deelnemen. Daaronder vallen volgende organisaties: 

 • Jeugdbewegingen 
 • Jeugdhuizen 
 • Speelpleinwerkingen 
 • Vakantie- en kamporganisaties voor kinderen en jongeren 
 • Verschillende jeugdwerkvormen zoals jeugdwelzijnswerk, culturele en artistieke jeugdverenigingen, verenigingen die informatie over of voor de jeugd geven, jeugdverenigingen die zich richten op de participatie van kinderen en jongeren enzovoort.

Voorwaarden 

Als jeugdorganisatie is het proces niet al te moeilijk. Je moet een aanmeldformulier invullen. Vervolgens zullen die gegevens doorgegeven worden aan het lokale bestuur dat een lopend asbestproject in jouw regio heeft. Tot slot neemt het lokale bestuur contact op om de plannen te bespreken. 

Aan volgende voorwaarden moet je als jeugdvereniging voldoen: 

 • Stel een contactpersoon aan die het project zal opvolgen. 
 • Vermeld op het aanmeldformulier het volledige adres van je jeugdlokaal, de eigenaar van je jeugdlokaal (is dat je eigen organisatie, de gemeente, de kerkfabriek of iemand anders?) en een schatting van het aantal vierkante meter asbestplaten of -leien dat je zou willen laten afvoeren. 
 • Geef een bewijs mee dat aantoont dat je een erkende jeugdbeweging bent. Denk onder andere aan de lijst van erkende jeugdverenigingen van het college van burgemeester en schepenen, een verslag waarin de erkenning vermeld staat, een e-mail van de jeugddienst met daarin een bevestiging van je lokale erkenning enzovoort. 

4. Scholen, bedrijven en zorginstellingen 

Als school, bedrijf of zorginstelling krijg je ondersteuning en subsidies van OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Deze organisatie streeft naar duurzaam afval- en materiaalbeheer om de goede kwaliteit van de bodems in Vlaanderen te verzekeren. 

Steunmaatregelen 

De Vlaamse regering heeft de volgende steunmaatregelen voor scholen, bedrijven en zorginstellingen opgericht: 

 • Subsidies voor de ophaling van asbestcement voor zowel (plaatselijke) kmo’s als land- en tuinbouwbedrijven. 
 • Incentives om in leegstaande of verwaarloosde gebouwen te kunnen investeren. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het infoportaal ‘Ondernemen’ geven een overzicht van alle subsidies voor onderneming. 
 • Scholen in Vlaanderen kunnen de asbestinventaris volledig laten financieren
 • De OVAM biedt ook financiële ondersteuning aan voor de asbestverwijdering50% van de kosten wordt gedekt
 • De OVAM biedt ook een gratis opleiding ‘eenvoudige handelingen’ aan voor het technische onderhoudspersoneel van scholen. Na deze lessen hebben de medewerkers een basiskennis over asbest en de verschillende toepassingsvormen ervan. Ze mogen bovendien op basis van hun nieuwe en geldige attest zelf asbest verwijderen.  
 • Lokale besturen regelen asbestafbouwprojecten. Controleer altijd of jouw gemeente iets organiseert en of je als school, bedrijf of zorginstelling in aanmerking komt.